Kwamamaza
Kwamamaza

Ntugacikwe n'inkuru zigezweho

Ushobora kumenya inkuru nshya zageze kuri Menya.co.rw n’ibindi bintu by’ubwenge. Shyiramo email yawe dukomezanye!

Wemeye ko email uduhaye tuzayifashisha mu kukugezaho inyandiko, inkuru cyangwa se izindi nyandiko za Menya.co.rw byonyine.

INKURU USHOBORA GUKUNDA

Kwamamaza
Kwamamaza
Ghetto ni ijambo rigaruka kenshi mu mvugo z’abantu benshi, rimenyerewe gukoreshwa mu buryo bwinshi. Ese waba uzi inkomoko y’iri jambo n’icyo risobanura? Iri jambo…
Nk’uko bimenyerewe, Isi igizwe n’imigabane, imigabane nayo ikaba igizwe n’ibihugu ariko nanone ibihugu biba bigizwe n’imijyi. Buri gihugu kiba gifite umujyi ukiranga dukunze kwita…
Kwamamaza
Kwamamaza

UBUMENYI

Kwamamaza
Kwamamaza
Ghetto ni ijambo rigaruka kenshi mu mvugo z’abantu benshi, rimenyerewe gukoreshwa mu buryo bwinshi. Ese waba uzi inkomoko y’iri jambo n’icyo risobanura? Iri jambo…
Nk’uko bimenyerewe, Isi igizwe n’imigabane, imigabane nayo ikaba igizwe n’ibihugu ariko nanone ibihugu biba bigizwe n’imijyi. Buri gihugu kiba gifite umujyi ukiranga dukunze kwita…
Kwamamaza
Kwamamaza

Ntugacikwe n'inkuru zigezweho

Ushobora kumenya inkuru nshya zageze kuri Menya.co.rw n’ibindi bintu by’ubwenge.

Wemeye ko email uduhaye tuzayifashisha mu kukugezaho inyandiko, inkuru cyangwa se izindi nyandiko za Menya.co.rw byonyine.

Amano n'inzara z'umwana
Ni ikibazo cyo kwibaza ariko abenshi tudakunze gutindaho cyane “Inzara z’amano ubundi zimaze iki?”….
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Ghetto ni ijambo rigaruka kenshi mu mvugo z’abantu benshi, rimenyerewe gukoreshwa mu buryo bwinshi….
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Kwamamaza
Kwamamaza
Ese waba kunda kureba Filime?
Akira iki gitabo ujye ureba filime ushaka iyo ariyo yose igihe cyose ushakiye kandi mu buryo bworoshye.
Ese waba kunda kureba Filime?
Akira iki gitabo ujye ureba filime ushaka iyo ariyo yose igihe cyose ushakiye kandi mu buryo bworoshye.